CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Đại hội cổ đông bất thường Công ty CDC năm 2019

Sáng ngày 18/6/2019, tại hội trường Tầng 2 công ty CDC đã diễn ra phiên họp bất thường của Đại hội cổ đông công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam.


Đại hội có sự tham dự của 29/94 cổ đông, đại diện cho quyền 711.613 cổ phần trên tổng số 880.000 cổ phần = 80,87% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

 


Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của công ty CDC đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1.     Đại hội đã nghe Ông Phạm Như Huy – ủy viên HĐQT - trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị;

2.   Đại hội đã biếu quyết bằng hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Như Huy;

3.     Đại hội đã nghe ông Trần BìnhTrọng - Chù tịch HĐQT thông báo nội dung các văn bản số 39/QĐ - HĐQT VÀ 41/QĐ - HĐQT ngày 29/05/2019 về Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CDC và văn bản số 71/QĐ - HĐQT ngày 03/06/2019 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty CDC;

4.     Đại hội đã nghe ông Đinh Đức Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;

5.  Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay đạt tỳ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua danh sách bầu cử, ứng cử bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT như sau:

6. Ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông tại Đại hội và ý kiến cùa Đoàn chủ tịch: Đại hội thông nhất bầu 1 ứng viên duy nhất là ông Trần Tuấn Anh,không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đã bầu ông Trần Tuấn Anh vảo Hội đồng quàn trị Công ty với tỉ lệ705.596/711.613 = 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kết qủa biểu quyết, căn cứ Điêu lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua.

Một số hình ảnh tại đại hội:  Ngày đăng: 20/06/2019Lượt xem: 1257
ĐỐI TÁCMessenger