CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Báo cáo thường niên

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(25/04/2024)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

(15/04/2024)
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

(21/04/2022)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

(21/04/2022)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

(27/04/2021)
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

(27/04/2021)
Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

(27/04/2021)
Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

(27/04/2021)
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

12
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger